Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie

INFORMACJA DLA PACJENTÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy , że:


1. Administratorem danych osobowych jest:

Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie (zwany dalej „MSP ZOZ”), adres: ul Wołyńska 11, 22-100 Chełm , REGON: 110269323, telefon 82-563-05-19, jest Administratorem Danych Osobowych Pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w  MSP ZOZ i w związku z tym gromadzi Państwa dane osobowe zwykłe i szczególnie chronione uzyskane podczas świadczenia usług zdrowotnych , w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), dane adresowe, numer PESEL, numer telefonu, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, data urodzenia, miejsce urodzenia 

W przypadku osób małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) oraz adres i numer telefonu przedstawicieli ustawowych.

 • dane osób upoważnionych do uzyskania informacji o stanie zdrowia oraz upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej poprzez (wskazanie z imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz adres i telefon umożliwiający kontakt z tą osobą).
 • dane zawarte w dokumentacji medycznej.

2. Inspektor Ochrony Danych.

MSP ZOZ powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować  w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. 82-563-05-19 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

MSP ZOZ może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:
 • ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach MSP ZOZ, w gabinecie lekarskim),
 • diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
 • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania i programy profilaktyki zdrowotnej ,
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO, 

w związku z: Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;

 1. w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
 2. w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
 3. w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości.
 4. przeprowadzania działań informacyjnych w przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody

4. Obowiązek podania danych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,jednakże niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

5.Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 1. osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z MSP ZOZ,
 2. innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez MSP ZOZ,
 3. podmiotom leczniczym współpracującym z MSP ZOZ w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 4. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla MSP ZOZ, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),
 5. osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego , osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
 6. podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 7. na potrzeby sprawozdawcze do płatnika publicznego (NFZ).
 8. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 9. organom nadzorującym realizację świadczeń zdrowotnych , sądom, organom władzy, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

MSP ZOZ nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Europejskiego lub organizacji międzynarodowej .

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie

z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane

osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych  i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane

osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pani/Pana dane osobowe:

 • nie będą wykorzystywane do profilowania,
 • będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, wyłącznie na potrzeby sprawozdawcze do płatnika publicznego (NFZ).
 • nie będą podlegać decyzjom podejmowanym przez administratora w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka)

9. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 • żądania dostępu do swoich danych,
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora
 • sprostowania danych nieprawidłowych,
 • uzupełniania danych niekompletnych,
 • usunięcia danych z wyjątkiem danych, których konieczność przechowywania wynika z obowiązków prawnych (prawo do bycia zapomnianym)

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

W przypadku nie podania danych osobowych, świadczenia zdrowotne nie będą mogły być udzielone.