O G Ł O S Z E N E 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


I. Dane Zamawiającego i tryb zamówienia Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, ul. Wołyńska 11,
22 – 100 Chełm, NIP 563 – 20- 30 – 191, REGON 110 269 323, tel. 082 563 05 19, fax. 082 563 05 19, Nr KRS 0000069032, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę komputerów przenośnych i urządzeń
wielofunkcyjnych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1) ośmiu komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym,
2) czterech urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, kopiarka)

dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.
Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art. 701
Kodeksu Cywilnego.

Z uwagi na to, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty o
której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu nie stosuje się
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonanie zamówienia ma nastąpić maksymalnie do 7 grudnia 2018 r.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za część zamówienia przyjmuje się
ofertę na dostawę asortymentu wskazanego w punkcie 1) lub punkcie 2).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy składać w sekretariacie MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11,
22-100 Chełm lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby
Zamawiającego upływa dnia 30 listopada 2018 r. do godz.10ºº. Oferty, złożone po w/w
terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w pok.106 Przychodni nr 1
przy ul. Wołyńskiej 11, 22-100 Chełm.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz sposób składania ofert opisane zostały w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://www.mspzozchelm.pl 

Na wniosek Wykonawcy
Zamawiający przekaże za opłatą SIWZ w formie pisemnej.
Do wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjmuje jedno kryterium - kryterium
najniższej ceny .

 

Ogłoszenie_komputery_i_drukarki.pdf

Specyfikacja_komputery_i_drukarki.pdf

Załącznik_nr_1_a_do_SIWZ.doc

Załącznik_nr_1_a_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_1_b_do_SIWZ.doc

Załącznik_nr_1_b_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_2_a_do_SIWZ.doc

Załącznik_nr_2_a_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_2_b_do_SIWZ.doc

Załącznik_nr_2_b_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_4_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_5_do_SIWZ.pdf

 

Informacja o rozstrzygnięciu:

Ze względu na brak ofert postępowanie zostało unieważnione