OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Konkurs o charakterze ciągłym – otwarcie w każdy piątek

Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Chełmie, ul. Wołyńska 11, 22-100 Chełm, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom MSP ZOZ w Chełmie w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert. Czytaj więcej...

załączniki:

ogłoszenie_o_konkursie_ofert_MSP_ZOZ_w_Chełmie_XI_21.pdf

szczegółowe_warunki_konkursu_MSP_ZOZ_w_Chełmie_XI_21.pdf

załącznik_nr_1_oferta_MSP_ZOZ_w_Chełmie_XI_21.doc (wersja edytowalna)

załącznik_nr_1_oferta_MSP_ZOZ_w_Chełmie_XI_21.pdf

załącznik_nr_2_-_wzór_umowy.pdf

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT LEKARZ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ PORADNIA DERMATOLOGICZNA 

Konkurs o charakterze ciągłym,do momentu zaspokojenia potrzeb Udzielającego zamówienia– otwarcie w każdy piątek KONKURS OFERT Nr MSP.A.271.4.3.2022 na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmiez dnia 19 września 2022 r. 

Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Chełmie, ul. Wołyńska 11, 22-100 Chełm ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom MSP ZOZ w Chełmie w zakresie świadczeń lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej na rzecz Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert. Czytaj więcej...

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT LEKARZ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA

Konkurs o charakterze ciągłym, do momentu zaspokojenia potrzeb Udzielającego zamówienia – otwarcie w każdy piątek KONKURS OFERT Nr MSP.A.271.4.4.2022 na udzielenie zamówienia na udzielanie  świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Miejskiego Samodzielnego Publicz nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie z dnia 19 września 2022 r.

Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Chełmie, ul. Wołyńska 11, 22-100 Chełm, wpisanego do wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069032, NIP: 5632030191 REGON: 110269323 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na u dzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom MSP ZOZ w Chełmie w zakresie świadczeń lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Poradni Ginekologiczno - Położniczej na rzecz Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert. Czytaj więcej...