ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie ul. Wołyńska 11; 22 – 100 Chełm

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. -

Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - dalej PZP

 

,,Dostawa unitów stomatologicznych z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Stomatologicznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy: https://ezamowienia.gov.pl

 

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-9abd2f1f-050c-11ee-9355-06954b8c6cb9

 

Numer ogłoszenia BZP: 2023/BZP 00251212

Numer referencyjny postępowania: MSP.A.271.2.3.2023

Chełm, dnia 07 czerwca 2023 r.

 

Szczegóły dotyczące specyfikacji w załącznikach:

ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

Specyfikacja_Unit-sig.pdf

Załącznik_nr_1_-_Specyfikacja_techniczna_UNITY.doc

Załącznik_nr_1_-_Specyfikacja_techniczna_UNITY.pdf

Załącznik_nr_2_3_4_i_5_-_Formularz_oferty_i_oświadczenia.doc

Załącznik_nr_2_3_4_i_5_-_Formularz_oferty_i_oświadczenia.pdf

Załącznik_nr_6_oświadczenie__podmiotów_trzecich_do__oddani.pdf

Załącznik_nr_6_oświadczenie__podmiotów_trzecich_do__oddania__do__dyspozycji_zasobów_do_SWZ.doc

Załącznik_nr_7-_projekt_umowy.pdf

Załącznik_Nr_8_wzór_oświadczenia_grupa_kapitałowa.do

Załącznik_Nr_8_wzór_oświadczenia_grupa_kapitałowa.pdf

Załącznik_nr_9_oświadczenie_RODO.pdf

 

 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 1. Dane Zamawiającego i tryb zamówienia

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, ul. Wołyńska 11, 22 – 100 Chełm, NIP 563 – 20- 30 – 191, REGON 110269323, tel. 82 563 05 19, Nr KRS 0000069032, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Remont pomieszczeń poradni dziecięcej Przychodni nr 1 MSP ZOZ w Chełmie przy ulicy Wołyńskiej 11

 

 1. Przedmiot zamówienia i termin wykonania 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń poradni dziecięcej Przychodni nr 1 Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. Zakres robót budowlanych obejmuje:

  1. roboty rozbiórkowe,

  2. roboty budowlane konstrukcyjne, w tym wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej ,

  3. roboty hydrauliczne

  4. roboty elektryczne i instalacyjne

  5. roboty wykończeniowe,

  6. utylizację odpadów powstałych w trakcie robót budowlanych,

  7. zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem pozostałych pomieszczeń poradni przed zanieczyszczeniem. zgodnie z projektem budowlanym (projektem architektonicznym i projektem konstrukcyjnym) oraz przedmiarem robót stanowiących Załączniki nr 1 – 1 D do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego. 

Z uwagi na to, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin wykonania zamówienia wynosi do 4 tygodni od daty zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków prowadzonego przetargu lub jego odwołania bez podawania przyczyn.

 

 1. Termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w sekretariacie MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11, 22-100 Chełm lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 02 czerwca 2023 r. do godz.10ºº. Oferty, złożone po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert za pośrednictwem poczy e-mail.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w pok.106 Przychodni nr 1 przy ul. Wołyńskiej 11, 22-100 Chełm. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

Szczegóły dotyczące specyfikacji w załącznikach:

Ogłoszenie__remont_poradnia_dziecięca-sig.pdf

SIWZ_remont_poradnia_dziecięca-sig.pdf

Załącznik nr 1A_Projekt_architektoniczno_budowlany.pdf

Załącznik_nr_1_B_Przedmiar_remont_poradni_dziecięcej.pdf

Załącznik_nr_1_C__Rysunek_Rzut_pomieszczeń_do_remontu.pdf

Załącznik_nr_2_do_SIWZ_formularz_oferty.doc

Załącznik_nr_2_do_SIWZ_formularz_oferty.pdf

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_oświadczenie_Wykonawcy.pdf

Załącznik_nr_4__wzór_umowy.pdf

Załącznik_nr_5_oświadczenie_RODO.pdf

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie ul. Wołyńska 11; 22 – 100 Chełm

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - dalej PZP

 

,,Dostawa aparatu ultrasonograficznego do wykonywania badań echokardiograficznych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy:

https://ezamowienia.gov.pl

 

 Identyfikator postępowania:

ocds-148610-195b80a0-d451-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Numer referencyjny postępowania: MSP.A.271.2.1.2023 

 

Szczegóły dotyczące specyfikacji w załącznikach:

ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

Specyfikacja_USG_ECHO-sig.pdf

Załącznik_nr_1-_Specyfikacja_techniczna_ECHO.doc

Załącznik_nr_2_3_4_i_5_-_Formularz_oferty_i_oświadczenia.doc

Załącznik_nr_6_oświadczenie__podmiotów_trzecich_do__oddania__do__dyspozycji_zasobów_do_SWZ.doc

Załącznik_nr_7-_projekt_umowy.pdf

Załącznik_Nr_8_wzór_oświadczenia_grupa_kapitałowa.doc

Załącznik_nr_9_oświadczenie_RODO.pdf

Pytania_współne.pdf

Załącznik_nr_2_3_4_i_5_wersja_edytowalna.doc

Załącznik_nr_6_wersja_edytowalna.doc

 

 

 

 

 

 

 

 


Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
ul. Wołyńska 11; 22 – 100 Chełm


Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - dalej PZP


,,Dostawa aparatu ultrasonograficznego do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych dla
potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie”


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy:
https://ezamowienia.gov.pl


Identyfikator postępowania:
ocds-148610-c9d26083-dd16-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b


Numer ogłoszenia BZP: 2023/BZP 00179684


Numer referencyjny postępowania: MSP.A.271.2.2.2023


Chełm, dnia 17 kwietnia 2023 r.

 

Szczegóły dotyczące specyfikacji w załącznikach:

Ogłoszenie_o_zamówieniu_USG.pdf

Specyfikacja_USG-sig.pdf

Specyfikacja_USG.doc

Załącznik_nr_1_poprawiony-_Specyfikacja_techniczna_USG.pdf

Załącznik_nr_1_poprawiony-_Specyfikacja_techniczna_USG.doc

Załącznik_nr_1-_Specyfikacja_techniczna_USG.doc

Załącznik_nr_1-_Specyfikacja_techniczna_USG.pdf

Załącznik_nr_2_3_4_i_5_-_Formularz_oferty_i_oświadczenia.pdf

Załącznik_nr_2_3_4_i_5_-_Formularz_oferty_i_oświadczenia_2.doc

Załącznik_nr_6_oświadczenie__podmiotów_trzecich_do__oddani.pdf

Załącznik_nr_6_oświadczenie__podmiotów_trzecich_do__oddania__do__dyspozycji_zasobów_do_SWZ_2.doc

Załącznik_nr_7-_projekt_umowy.doc

Załącznik_nr_7-_projekt_umowy_1.pdf

Załącznik_Nr_8_wzór_oświadczenia_grupa_kapitałowa_1.doc

Załącznik_Nr_8_wzór_oświadczenia_grupa_kapitałowa_1.pdf

Załącznik_nr_9_oświadczenie_RODO.doc

Załącznik_nr_9_oświadczenie_RODO_2.pdf

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytania_usg_1-sig.pdf

Pytania_usg_2-sig.pdf

 

 

Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości równej lub przekraczającej 130 tysięcy złotych) 

 

Dostawa aparatu ultrasonograficznego do wykonywania badań echokardiograficznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu ultrasonograficznego do wykonywania badań echokardiograficznych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

 

Dostawa aparatu ultrasonograficznego do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych.

Zmodyfikowano dwa załączniki nr 1 , PDF oraz DOC specyfikacja techniczna, więcej inf. w szczegółach dotyczących specyfikacji. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu ultrasonograficznego do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

 

Dostawa unitów stomatologicznych dla MSP ZOZ w Chełmie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę unitów stomatologicznych z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Stomatologicznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.