Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy szczepionek, do wykonywania szczepień ochronnych zamiennie bądź poza obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi wynikającymi z kalendarza szczepień dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 11. NIP 563 – 20 - 30 - 191, REGON 110 269 323, nr KRS 0000069032 tel. 82 563 05 19, fax. 82 563 05 19, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., www.mspzozchelm.pl

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji tj. w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 • Ustawa z dnia 11 wrzenia 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t. j. z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, W TYM OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, INFORMACJA DOTYCZACA ZASAD SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych zamiennie bądź poza obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi wynikającymi z kalendarza szczepień dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie (kod CPV 33.65.16.00-4 - Szczepionki).

Zamawiający nabywa produkty wyłącznie w celu świadczenia odpłatnych usług szczepień ochronnych w zakresie wykraczającym poza bezpłatne szczepienia wynikające z Programu Szczepień Ochronnych. Zamawiający nie prowadzi odrębnej sprzedaży produktów farmaceutycznych. Rodzaje szczepionek oraz ich właściwości, skład chemiczny i schematy dawkowania zostały określone na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego rozpoznania zapotrzebowania wśród pacjentów MSP ZOZ. Dalej

Załączniki:

1. Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

2. Specyfikacja__szczepionki_2022.pdf

3. Załączniki_nr_1A_-_1_H_Arkusz-_asortymentowo-cenowy.xls (wersja edytowalna)

4. Załącznik_nr_2_3_i_4_Formularz_oferty_i_oświadczenia.doc (wersja edytowalna)

5. Załącznik_nr_5_oświadczenie_podmiotow_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbednych_zasobow.doc (wersja edytowalna)

6. Załącznik_nr_6_Projekt_Umowy.pdf

7. Załącznik_7_grupa_kapitałowa.doc (wersja edytowalna)

8. załącznik_8_rodo.pdf

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Konkurs o charakterze ciągłym – otwarcie w każdy piątek

Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Chełmie, ul. Wołyńska 11, 22-100 Chełm, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom MSP ZOZ w Chełmie w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

 1. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o warunkach konkursu ofert jest Pan Mariusz Żabiński – Dyrektor MSP ZOZ w Chełmie lub Pani lek. Med. Bożena Wieczerza – Wiater p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa MSP ZOZ w Chełmie – tel. 82 563 05 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 lub za pośrednictwem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 1. Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem określonym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w każdy piątek o godzinie 10:00 w siedzibie udzielającego zamówienia, Przychodnia nr 1 MSP ZOZ w Chełmie ul,. Wołyńska 11, pokój nr 106
 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej udzielającego zamówienia.
 1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 1. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na warunkach, określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ofercie.
 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

załączniki:

ogłoszenie_o_konkursie_ofert_MSP_ZOZ_w_Chełmie_XI_21.pdf

szczegółowe_warunki_konkursu_MSP_ZOZ_w_Chełmie_XI_21.pdf

załącznik_nr_1_oferta_MSP_ZOZ_w_Chełmie_XI_21.doc (wersja edytowalna)

załącznik_nr_1_oferta_MSP_ZOZ_w_Chełmie_XI_21.pdf

załącznik_nr_2_-_wzór_umowy.pdf

 

 

 

 

 

  Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego dźwigu osobowego (windy) w istniejącym szybie w budynku MSP ZOZ w Chełmie

 

Tytuł/nazwa postępowania

Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego dźwigu osobowego (windy) w istniejącym szybie w budynku MSP ZOZ w Chełmie

Data publikacji w miniPortal

08.11.2021 13:58

Identyfikator postępowania

13f6e9f6-b88e-4a8a-a9b0-aca1709ab1ba

Nazwa zamawiającego

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie

Tryb

Przetarg nieograniczony

Miasto zamawiającego

Chełm

Status

Opublikowane

Województwo zamawiającego

lubelskie

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00261256/01

Telefon zamawiającego +48 825 630 519

Adres strony WWW postępowania  https://miniportal.uzp.gov.pl

Załączniki:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_04_11.pdf

załącznik_1_zestawienie parametrów technicznych.doc

załącznik_2_3_4_formularz_ofertowy z oświadczeniami.doc

załącznik_5_wykaz_dostaw.doc

załącznik_6_zobowiazanie_podmiotow_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbednych_zasobow.doc

Załącznik_7_projekt umowy.pdf

załącznik_8_rodo..pdf

załącznik_9_oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

ZMIANA_ SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_popr_15_11_podpis.pdf

ZMIANA_Załącznik_7_projekt umowy_popr_15_11.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf

Pytania_zb_1.pdf

rys1.pdf

rys2.pdf

rys3.pdf

Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf

Inf_z otwarcia ofert.pdf

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu_art 253 ust 2 PZP.pdf

Terminy i ustawienia postępowania

1.Etap składania ofert

Termin składania ofert

22.11.2021 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert

22.11.2021 12:00

 

 

 

 

 

Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości równej lub przekraczającej 130 tysięcy złotych)

 

Udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000,00 zł, przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem  https://miniportal.uzp.gov.pl

 

Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego dźwigu osobowego (windy) w istniejącym szybie w budynku MSP ZOZ w Chełmie (zarchiwizowane zamówienie z portalu https://miniportal.uzp.gov.pl