Dostawa odzieży ochronnej i obuwia ochronnego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i obuwia ochronnego dla pracowników Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, zgodnie z zestawieniem asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący asortyment:

 1. Pakiet nr 1

Odzież ochronną dla pracowników medycznych obejmującą następujące rodzaje :

 1. żakiet damski
 2. spódnica damska
 3. spodnie damskie
 4. fartuch damski
 5. fartuch męski
 6. spodnie męskie
 7. marynarka męska
 1. Pakiet nr 2

Obuwie ochronne medyczne, obejmujące:

 1. obuwie medyczne damskie
 2. obuwie medyczne męskie
 1. Pakiet nr 3

Odzież ochronną dla pracowników obsługi obejmującą następujące rodzaje :

 1. fartuch damski
 2. fartuch męski

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego.

Z uwagi na to, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy  składać  w   sekretariacie  MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11, 
22-100 Chełm lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 24 czerwca2019 r. do godz.10ºº. Oferty, złożone po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca2019 r. o godz. 11.00w  pok.106  Przychodni nr 1 przy ul. Wołyńskiej 11,  22-100 Chełm.

 

Załączniki:

Ogłoszenie_odzież.pdf

Specyfikacja_odzież_robocza.pdf

Załącznik_nr_1do_SIWZ_Pakiet_nr_1.pdf

Załącznik_nr_1do_SIWZ_Pakiet_nr_2.pdf

Załącznik_nr_1do_SIWZ_Pakiet_nr_3.pdf

Załącznik_nr_2_do_SIWZ.doc (plik edytowalny doc)

Załącznik_nr_2_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.xls (plik edytowalny xls)

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_pakiet_nr_1.pdf

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_pakiet_nr_2.pdf

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_pakiet_nr_3.pdf

Załącznik_nr_4_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_5_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_6_do_SIWZ.pdf

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytania_odzież.pdf

 

 

Przetarg na świadczenie usługi dostępu do sieci INTERNET

UWAGA !!! Nastąpiła zmiana terminu składania ofert na 17 czerwca 2019r. godz. 10:00

 

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, ul. Wołyńska 11,
22 – 100 Chełm, NIP 563 – 20- 30 – 191, REGON 110269323,  tel. 82 563 05 19, fax. 082 563 05 19, Nr KRS 0000069032, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na świadczenie usługi dostępu do sieci INTERNET oraz zestawienie i dzierżawa łączy do obsługi rozległej sieci transmisji danych MSPZOZ w Chełmie przez okres 36 miesięcy dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci INTERNET oraz zestawienie i dzierżawa łączy do obsługi rozległej sieci transmisji danych MSPZOZ w Chełmie przez okres 36  miesięcy

Z uwagi na to, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe informacje

Oferty należy składać  w   sekretariacie  MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11, 
22-100 Chełm lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 17 czerwca 2019 r. do godz.10ºº. Oferty, złożone po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 
 
 
 

 

Sposób i miejsce składania dokumentów:

♦ osobiście:
Sekretariat Zakładu, ul. Wołyńska 11 w Chełmie (piętro), tel. 825 630 070,825 630 078, 825 630 079

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 7.30-15.00

♦ za pośrednictwem poczty:
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Chełmie
ul.Wołyńska 11, 20-100 Chełm

♦ za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza na Platformie Usług Administracji Publicznej (EPUAP) - skrzynka podawcza

- pocztą elektroniczną na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetarg na dostawę aparatu ultrasonograficznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb poradni podstawowej opieki zdrowotnej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Szczegółowy opis parametrów technicznych zamawianego sprzętu zawiera Załącznik nr 1 

POPRAWIONY_Załącznik_nr_1_do_SIWZ będący integralną częścią niniejszej specyfikacji.

Kod CPV   33.11.22.00-0  (aparaty ultrasonograficzne)

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą:„Zakup aparatu ultrasonograficznego na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej MSP ZOZ w Chełmie” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Oferty  należy  składać  w   sekretariacie  MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11, 
22-100 Chełm lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia  3 czerwca 2019 r.  do godz.10ºº.

 Załączniki:

Ogłoszenie_USG.pdf

Specyfikacja__USG_2019.pdf

Załącznik_nr_1_do_SIWZ.doc (wersja edytowalna doc)

POPRAWIONY_Załącznik_nr_1_do_SIWZ.doc (wersja edytowalna doc)

Załącznik_nr_1_do_SIWZ.pdf

POPRAWIONY_Załącznik_nr_1_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_2_do_SIWZ.doc (wersja edytowalna doc)

Załącznik_nr_2_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_4_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_5_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_6_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_7_do_SIWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi:

Pytania_USG_Wszystkie.pdf

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcie:

OGŁOSZENIE_rozstrzygnięcie_USG.pdf

Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia

Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zamówienie obejmuje następujące zadania:

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością leczniczą
 3. Dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody rzeczowe w związku z prowadzoną działalnością leczniczą oraz szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością poza leczniczą lub posiadanym mieniem wyrządzone osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub szkody rzeczowej.
 4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - all risk
 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych – all risks

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego. Z uwagi na to, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2018. poz. 1986 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

Wykonanie zamówienia nastąpi od dnia 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków prowadzonego przetargu lub jego odwołania bez podawania przyczyn.

Oferty  należy  składać  w   sekretariacie  MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11, 
22-100 Chełm lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 18 kwietnia 2019 r.  do godz.10ºº. Oferty, złożone po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 11.15 w  pok.106  Przychodni nr 1 przy ul. Wołyńskiej 11,  22-100 Chełm, pok. 106

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz sposób i termin składania ofert opisane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie Zamawiającego http://www.mspzozchelm.pl w zakładce zamówienia / Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki do specyfikacji zawierające dane dotyczące Zamawiającego (szczegółowy zakres ubezpieczenia, charakterystyka działalności, wykaz mienia do ubezpieczenia) z uwagi na swój niejawny charakter otrzyma na złożony wniosek osoba zatrudniona przez Wykonawcę - Towarzystwo Ubezpieczeń, posiadająca stosowne pełnomocnictwo do występowania w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń w postępowaniach przetargowych

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w formie pisemnej można odebrać w siedzibie Zamawiającego Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  – pokój nr 106 ul. Wołyńska 11, 22-100 Chełm.

Do wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjmuje jedno kryterium - kryterium najkorzystniejszej ceny.

 

Załączniki:

Ogłoszenie_ubezpieczenie.pdf

Specyfikacja_ubezpieczenie.pdf

Załącznik_nr_5_-_Klauzula_informacyjna_RODO.pdf

Załącznik_nr_6_-_formularz_ofertowy.doc

Załącznik_nr_6_-_formularz_ofertowy.pdf

Załącznik_nr_7_-_projekt_umowy.pdf

Załącznik_nr_8_do_SIWZ.doc

Załącznik_nr_8_do_SIWZ.pdf

 

Pytania i odpowiedzi:

Ubezpieczenie_pytania_i_odpowiedzi.pdf

Pytania_ubezpieczenie_2.pdf

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcie: 

OGŁOSZENIE_rozstrzygnięcie.pdf