S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych zamiennie bądź poza obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi wynikającymi z kalendarza szczepień dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych zamiennie bądź poza obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi wynikającymi z kalendarza szczepień dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie (kod CPV 33.65.16.00-4 -Szczepionki).

Zamawiający nabywa produkty wyłącznie w celu świadczenia odpłatnych usług szczepień ochronnych w zakresie wykraczającym poza bezpłatne szczepienia wynikające z Programu Szczepień Ochronnych. Zamawiający nie prowadzi odrębnej sprzedaży produktów farmaceutycznych. Rodzaje szczepionek oraz ich właściwości, skład chemiczny i schematy dawkowania zostały określone na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego

rozpoznania zapotrzebowania wśród pacjentów MSP ZOZ. W przypadku szczepionek określonych w Pakiecie nr 4 rodzaj zamawianej szczepionki wynika z wymagań organizatora programuprofilaktycznego

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w sekretariacie MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11, 22-100 Chełm lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 5 września 2019 r. do godz.10ºº.
 2. Oferty, złożone po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 września 2019 r. o godz. 11.00 w pok. 106 Przychodni  nr 1 przy ul. Wołyńskiej 11, 22-100Chełm.
 4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

 

Załączniki:

ogłoszenie_szczepionki.pdf

Specyfikacja__szczepionki.pdf

Załącznik_nr_1_do_SIWZ.-_Pakiet_nr_1.pdf

Załącznik_nr_1_do_SIWZ.-_Pakiet_nr_2.pdf

Załącznik_nr_1_do_SIWZ.-_Pakiet_nr_3.pdf

Załącznik_nr_1_do_SIWZ.-_Pakiet_nr_4.pdf

Załącznik_nr_1_do_SIWZ.-_Pakiet_nr_5.pdf

Załącznik_nr_1_do_SIWZ.-_Pakiet_nr_6.pdf

Załącznik_nr_1_do_SIWZ.-_Pakiet_nr_7.pdf

Załącznik_nr_1_do_SIWZ.xls  (edytowalny)

Załącznik_nr_2_do_SIWZ.doc (edytowalny)

Załącznik_nr_2_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.doc (edytowalny)

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_4_do_SIWZ.doc (edytowalny)

Załącznik_nr_4_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_5_do_SIWZ.doc (edytowalny)

Załącznik_nr_5_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_6_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_7_do_SIWZ.pdf 

Pytania i odpowiedzi:

Pytania_Szczepionki_2019.pdf

Informacje z otwarcia ofert: 

Informacja_otwarcie_ofert_szczepionki_2019.pdf

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu:

OGŁOSZENIE_rozstrzygnięcie_2019.pdf

Dostawa odzieży ochronnej i obuwia ochronnego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i obuwia ochronnego dla pracowników Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, zgodnie z zestawieniem asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący asortyment:

 1. Pakiet nr 1

Odzież ochronną dla pracowników medycznych obejmującą następujące rodzaje :

 1. żakiet damski
 2. spódnica damska
 3. spodnie damskie
 4. fartuch damski
 5. fartuch męski
 6. spodnie męskie
 7. marynarka męska
 1. Pakiet nr 2

Obuwie ochronne medyczne, obejmujące:

 1. obuwie medyczne damskie
 2. obuwie medyczne męskie
 1. Pakiet nr 3

Odzież ochronną dla pracowników obsługi obejmującą następujące rodzaje :

 1. fartuch damski
 2. fartuch męski

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego.

Z uwagi na to, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy  składać  w   sekretariacie  MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11, 
22-100 Chełm lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 24 czerwca2019 r. do godz.10ºº. Oferty, złożone po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca2019 r. o godz. 11.00w  pok.106  Przychodni nr 1 przy ul. Wołyńskiej 11,  22-100 Chełm.

 

Załączniki:

Ogłoszenie_odzież.pdf

Specyfikacja_odzież_robocza.pdf

Załącznik_nr_1do_SIWZ_Pakiet_nr_1.pdf

Załącznik_nr_1do_SIWZ_Pakiet_nr_2.pdf

Załącznik_nr_1do_SIWZ_Pakiet_nr_3.pdf

Załącznik_nr_2_do_SIWZ.doc (plik edytowalny doc)

Załącznik_nr_2_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.xls (plik edytowalny xls)

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_pakiet_nr_1.pdf

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_pakiet_nr_2.pdf

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_pakiet_nr_3.pdf

Załącznik_nr_4_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_5_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_6_do_SIWZ.pdf

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytania_odzież.pdf

 

Zbiorcze zestawienie ofert:

Informacje z otwarcia ofert w przetargu na dostawe odzieży ochronnej i obuwia ochronnego

 

Ogłoszenie rostrzygnięcie:

Ogłoszenie rozstrzygnięcie odzież.pdf

 

Przetarg na dostawę aparatu ultrasonograficznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb poradni podstawowej opieki zdrowotnej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Szczegółowy opis parametrów technicznych zamawianego sprzętu zawiera Załącznik nr 1 

POPRAWIONY_Załącznik_nr_1_do_SIWZ będący integralną częścią niniejszej specyfikacji.

Kod CPV   33.11.22.00-0  (aparaty ultrasonograficzne)

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą:„Zakup aparatu ultrasonograficznego na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej MSP ZOZ w Chełmie” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Oferty  należy  składać  w   sekretariacie  MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11, 
22-100 Chełm lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia  3 czerwca 2019 r.  do godz.10ºº.

 Załączniki:

Ogłoszenie_USG.pdf

Specyfikacja__USG_2019.pdf

Załącznik_nr_1_do_SIWZ.doc (wersja edytowalna doc)

POPRAWIONY_Załącznik_nr_1_do_SIWZ.doc (wersja edytowalna doc)

Załącznik_nr_1_do_SIWZ.pdf

POPRAWIONY_Załącznik_nr_1_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_2_do_SIWZ.doc (wersja edytowalna doc)

Załącznik_nr_2_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_4_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_5_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_6_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_7_do_SIWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi:

Pytania_USG_Wszystkie.pdf

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcie:

OGŁOSZENIE_rozstrzygnięcie_USG.pdf

Przetarg na świadczenie usługi dostępu do sieci INTERNET

UWAGA !!! Nastąpiła zmiana terminu składania ofert na 17 czerwca 2019r. godz. 10:00

 

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, ul. Wołyńska 11,
22 – 100 Chełm, NIP 563 – 20- 30 – 191, REGON 110269323,  tel. 82 563 05 19, fax. 082 563 05 19, Nr KRS 0000069032, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na świadczenie usługi dostępu do sieci INTERNET oraz zestawienie i dzierżawa łączy do obsługi rozległej sieci transmisji danych MSPZOZ w Chełmie przez okres 36 miesięcy dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci INTERNET oraz zestawienie i dzierżawa łączy do obsługi rozległej sieci transmisji danych MSPZOZ w Chełmie przez okres 36  miesięcy

Z uwagi na to, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe informacje

Oferty należy składać  w   sekretariacie  MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11, 
22-100 Chełm lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 17 czerwca 2019 r. do godz.10ºº. Oferty, złożone po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 
 
 
 

 

Sposób i miejsce składania dokumentów:

♦ osobiście:
Sekretariat Zakładu, ul. Wołyńska 11 w Chełmie (piętro), tel. 825 630 070,825 630 078, 825 630 079

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 7.30-15.00

♦ za pośrednictwem poczty:
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Chełmie
ul.Wołyńska 11, 20-100 Chełm

♦ za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza na Platformie Usług Administracji Publicznej (EPUAP) - skrzynka podawcza

- pocztą elektroniczną na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.