O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Dane Zamawiającego i tryb zamówienia


Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, ul. Wołyńska 11,22 – 100 Chełm, NIP 563 – 20- 30 – 191, REGON 110 269 323, tel. 082 563 05 19, fax. 082563 05 19, Nr KRS 0000069032, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dwóch serwerów komputerowych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch serwerów wraz z systemem operacyjnym i dodatkowymi licencjami dostępowymi dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego. Z uwagi na to, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu nie stosuje sięprzepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.Wykonanie zamówienia ma nastąpić maksymalnie do 4 grudnia 2018 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.Oferty należy składać w sekretariacie MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul.Wołyńska 11, 22-100 Chełm lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 20 listopada 2018 r. do godz.10ºº. Oferty, złożone po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w pok.106 Przychodni nr 1 przy ul. Wołyńskiej 11, 22-100 Chełm. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz sposób składania ofert opisane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.mspzozchelm.pl Na wniosek Wykonawcy 

Zamawiający przekaże za opłatą SIWZ w formie pisemnej. Do wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjmuje jedno kryterium - kryterium najniższej ceny 

 

Ogłoszenie_serwery.pdf

Specyfikacja_serwery.pdf

Załącznik_nr_1_do_SIWZ.doc

Załącznik_nr_1_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_2_do_SIWZ.doc

Załącznik_nr_2_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.pdf

Załącznik_nr_4_do_SIWZ.pdf

 

OGŁOSZENIE_rozstrzygnięcie.pdf