Dostawa odczynników i kalibratorów do wykonywania analiz biochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i kalibratorów do wykonywania analiz biochemicznych w analizatorze biochemicznym ErbaXL300, dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego. Z uwagi na to, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

Wykonanie zamówienia następować będzie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do
31 stycznia 2019 r. z zastrzeżeniem § 1 pkt 2 projektu umowy. Termin dostawy zamówienia cząstkowego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę za pośrednictwem faksu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferty należy złożyć

w terminie do 31 stycznia 2018 r. do godziny 10.00 w pokoju nr 106 w Przychodni nr 1 MSP ZOZ w Chełmie ul. Wołyńska 11, 22-100 Chełm

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz sposób i termin składania ofert opisane zostały

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.mspzozchelm.pl  w zakładce „zamówienia”  Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże SIWZ w formie pisemnej.

Do wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjmuje jedno kryterium – kryterium najniższej ceny brutto.

 

 

 Załączniki do pobrania poniżej:

Ogłoszenie_biochemia

Specyfikacja_Biochemia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

Ogłoszenie wyników :

Rozstrzygnięcie_przetargu